Спiс твораў

1. Адведзіны: Апавяданне // ЛіМ. – 1999. – 11 чэрв.
2. Адна на падмостках: Аповесць // Маладосць. – 1994. – № 4. – 9–73.
3. Аповесці Івана Андрэевіча // Маладосць – 1993 –№ 1 – С. 45–129.
4. Атланты і карыятыды: раман. / Іван Шамякін.– Мн.: Маст. літ., 1974.– 456 с., іл.
5. Баталія на лузе: Камедыя // Беларусь. – 1972. – № 8. – С. 14–16.
6. Без пакаяння: Аповесць // Полымя. – № 6. – С. 16-96.
7. Браняпоезд “Таварыш Ленін”: Аповесці. / І. П. Шамякін; маст. А.М. Дэмарын. – Мн.: Юнацтва, 1985.– 271 с. з іл.– (Б – ка юнацтва).
8. Бумеранг: Аповесць // Маладосць. – 1995. – № 1. – С. 39–131.
9. Вазьму твой боль: раман. / І. П. Шамякін.– Мн.: маст. літ., 1980.– 384 с.
10. Взятка: Докум. новелла // Нёман. – 2003. – № 1. – С. 7–16.
11. Возьму твою боль: роман. / И. П. Шамякин; Авториз. пер. с белорус. Т. Шамякина; Вступ. ст. В. Коваленко.– Мн.: Маст. лит., 1987.– 383 с. – ( Б – ка сов. романа ).
12. Выгнанне блудніцы: драма. / І. П.Шамякін.– Мн., 1962.– 95 с.
13. Выкармак: Аповесць // Беларус. думка. – 1996. – № 5. – С. 72–111.
14. Вялікая княгіня: раман, аповесці: Для ст. шк. узросту / І. П. Шамякін; маст. К. С. Ракіцкі.– Мн.: Юнацтва, 1997.– 366 с., іл.
15. Вячэрні сеанс: апавяданні і аповесці / І. П. Шамякін.– Мн.: Беларусь, 1968.– 256 с.
16. Гандлярка і паэт. Шлюбная ноч: аповесці. / І. П. Шамякін.– Мн.: Маст. літ., 1976.– 336 с., іл.
17. Глубокое течение: роман, повести. / И. П. Шамякин; перевод с белорус.– М.: Воениздат,1979.– 495 с., ил.
18. Глыбокая плынь: раман: Для сярэд. і ст. шк. узросту / І. П. Шамякін; прадм. А. Марціновіч.– Мн.: Маст. літ., 1996.– 286 с.
19. Дзве сілы: апавяданні. / І. П. Шамякін.– Мн., 1951.– 186 с.
20. Драма: аповесці, гіст. сцэны. / І. П. Шамякін.– Мн.: Маст. літ., 1990. – 334 с., іл.
21. Драма: Повесть // Нёман. – 1989. – № 8. – С. 7–62.
22. Завіхрэнне: Аповесць // Полымя. – 1998. – № 2. – С. 48–157.
23. Зенит: роман. / И. П. Шамякин; Пер. с белорус. – М.: Советский писатель, 1988.– 496 с.
24. Злая зорка: раман. / І. П. Шамякін; паслясл. А. Марціновіч. – Мн.: Маст. літ., 1993.– 366 с., іл.
25. Знамена над штыками: повести, рассказы. / И. П. Шамякин; пер. с бел.– М.: Воениздат, 1978.– 296 с.– ( Библиотка юного патриота ).
26. Зона павышанай радыяцыі: Аповесць // Беларуская думка. – 1997. № 4. – С. 121–147.
27. Избранные произведения. В 2-х т. Л., 1977..
28. Криницы. Мост: роман, повесть. / И. П. Шамякин; авториз. пер. с белорус. А. Островский.– М.: Известия,1967.– 532 с.
29. Кровинушка: Повесть // Юность. – 2002. – № 5. – С. 12–53.
30. Крыніцы: раман. /І. П. Шамякін.– Мн., 1957.– 364 с.
31. Лёс майго земляка: аповесць. / І. П. Шамякін.– Мн.: Беларусь, 1970.– 192 с., іл.
32. Листопад: повесть, рассказы. / И. П. Шамякин; пер. с белорус.– М.: Советский писатель,1964.– 224 с.
33. Матчыны рукі: апавяданні. / Іван Шамякін.– Мн., 1961.– 190 с.
34. На знаёмых шляхах: аповесць, апавяданні. / Іван Шамякін.– Мн., 1949.– 130 с.
35. Начныя ўспаміны // Голас Радзімы. – 2004. – 22-29 студз. – С. 14.
36. Няскончаны партрэт: Аповесць // Крыніца. – 1998. – № 6. – С. 26–52.
37. Отблески: повести, рассказы./ Иван Шамякин; пер. с белорус.– М.: Советский писатель, 1974.– 542 с.
38. Падение: Повесть // Нёман. – 1995. – № 6. – С. 9–98.
39. Падзенне: Аповесць // Полымя.– 1994. – № 4.– С. 3.
40. Палеская мадонна: аповесці. / І. П. Шамякін; маст. М. Рыжы.– Мн.: Юнацтва, 1998.– 590 с., іл.
41. Первый генерал: повести, рассказы. / И. П. Шамякин; пер. с белорус.– М.: Молодая гвардия, 1971.– 416 с., ил.
42. Першае спатканне: апавяданні. / І. П. Шамякін.– Мн., 1956.– 145с.
43. Петраград – Брэст: раман. / І. П. Шамякін.– Мн.: Маст. літ., 1983.– 412 с., іл.
44. Петроград – Брест: роман. / И. П. Шамякин; авториз. пер. с белорус. Т. Шамякина; вступ. ст. Н. С. Сташкевич.– Мн.: Маст. лит., 1988.– 448 с.– ( Белорус. проза ).
45. Под сенью дворца: Повесть // Нёман. – 2004. – № 1. – С. 10–31.
46. Поиски приюта // Всемирная литература. – 2001. – № 1. – С. 17–60.
47. У. М. Аніська.– Мн.: Юнацтва, 2001.– 350 с.
48. Промні маленства: апавяданні: Для мал. шк. узросту / І. П. Шамякін; маст. В. Ф. Александровіч, В. В. Сакалоў.– Мн.: Маст. літ., 2002.- 150 с.
49. Сатанінскі тур: аповесці. / І. П. Шамякін.– Мн.: Маст. літ., 1995.– 319 с.
50. Своя нелегкая дорога: литературные портреты. / И. П. Шамякин; пер. с белорус.– М.: Советский писатель, 1990.– 336 с.
51. Сердце на ладони: роман. / И. П. Шамякин; авториз. пер. с белорус. А. Островский, З. Островская.– М.: Советский писатель, 1979.– 408 с.
52. Снежные зимы: роман. / И. П. Шамякин; авториз. пер. с белорус А. Островский.– Мн.: Маст. лит., 1973.– 368 с.
53. Снежныя зімы: раман. / І. П. Шамякін.– Мн.: Беларусь, 1970.– 416 с.
54. Сцягі над штыкамі: аповесці, апавяданні. / І. П. Шамякін.– Мн.: Маст. літ., 1976.– 304 с., іл.
55. Сэрца на далоні: раман. / І. П. Шамякін.– Мн.: Маст. літ., 2001.– 414 с.– ( Беларуская проза XX стагоддзя ).
56. Тайна драмы: Аповесць // Маладосць. – 1984. – № 1. – С. 7–69.
57. Торговка и поэт: повести. / И. П. Шамякин; пер. с белорус.– М.: Советский писатель, 1977.– 336 с.
58. Трагедия партизана: Рассказ // Нёман. – 2004. – № 10. – С. 21–32.
59. Тревожное счастье: повести. / И. П. Шамякин; авториз. пер. с белорус. П. Кобзаревский, А. Островский.– М.: Советский писатель, 1975.– 544 с.
60. Трывожнае шчасце: пенталогія: Для ст. шк. узросту / І. П. Шамякін; маст. А. В. Александровіч.– Мн.: ТАА ”Аракул”, 1995.– 608 с., іл.
61. У засені палаца: Аповесць // Беларус. думка. – 2000. – № 1. – С. 167.
62. У роднай сям’і: аповесці, апавяданні.: Для ст. шк. узросту / І. П. Шамякін; уст. арт. У. В. Гніламёдаў, маст. М. С. Будавей.– Мн.: Юнацтва, 1986.– 491 с., іл.– ( Шк. б–ка ).
63. Хабар: Апавяданне // ЛіМ. – 2001. – 26 студз.
64. Экзамен на восень: кінааповесці, п’есы. / І. П. Шамякін.– Мн.: Маст. літ., 1975.– 432 с.
65. Экзамен на осень: пьесы. / И. П. Шамякин; пер. с белорус.– М.: Советский писатель, 1978.– 312 с.
66. Эшелон прошёл: Киноповесть // Наш современник. – 1971. – № 3. – С. 7–45.

Класікі не паміраюць
Бiблiяграфiя
Меню